วิสัยทัศน์ : สำนักงานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่มาตรฐานสากล
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินฯ ปีการศึกษา 2562 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล QS Graduate Employability Rankings แจ้งรายชื่อคณะกรรมการ วันที่ประเมิน และประมาณการค่าใช้จ่าย ในประเมินคุณภาพภายใน 2562

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ประเมินฯ

แบบฟอร์มรายงานผล EdPEx ระดับคณะ
แบบฟอร์มรายงานผล /SAR ระดับหลักสูตร
ตาราง Common Data Sets ระดับคณะ / หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ในการ Commit KPIs ระดับคณะ
ข่าวสารประกันคุณภาพ

Copyright ©2019 : Center of Quality Management Prince of songkla university
0 7428 2940-2, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 psu-qao@group.psu.ac.th Psu-Qa