เกี่ยวกับ QAO
 การประกันคุณภาพ
 เอกสารประกันคุณภาพ
 การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
 LEAN
 CUPT QA/AUN QA
 EdPEx/TQA
 Ranking
 การประชุม
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
 รวม Link ประกันคุณภาพ
อื่นๆ


 โครงการพัฒนาบุคลากร/บริการวิชาการ

ปีการศึกษา 2550...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 25-26 กันยายน 2550

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 12 กันยายน 2550

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2549 วันที่ 29 มิถุนายน 2550

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 24 พฤษภาคม 2550

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เขตการศึกษาสุราษฎร์ธาน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550

โครงการพัฒนาคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550

จำนวนผู้เข้าชม


ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557


Copyright 2011 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0 7428 2940, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 E-mail : psu-qao@group.psu.ac.th