::   อัตลักษณ์ (Identity) : นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม   ::   เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย   ::   วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)   ::   
 เกี่ยวกับ QAO
 การประกันคุณภาพ
 เอกสารประกันคุณภาพ
 การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
 LEAN
 CUPT QA/AUN QA
 EdPEx/TQA
 Ranking
 การประชุม
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
 รวม Link ประกันคุณภาพ


 การประเมินคุณภาพภายนอก

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดย สมศ....

 

ความเคลื่อนไหวของ สมศ....

 

คู่มือสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)...

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)

 

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา และสรุปปรับแก้ข้อความในคู่มือการประเมินฯ (12 พฤษภาคม 2554)

แก้ไขเกณฑ์ (23 สิงหาคม 2554)

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2548) ระดับอุดมศึกษา  

 

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายนอก...

 

 

 

 

 

 

ข้อเสอแนะจากการประเมินฯ รอบแรกและรอบสอง...

จำนวนผู้เข้าชม


ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557


Copyright 2011 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0 7428 2940, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 E-mail : psu-qao@group.psu.ac.th