เกี่ยวกับ QAO
 การประกันคุณภาพ
 เอกสารประกันคุณภาพ
 การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
 LEAN
 CUPT QA/AUN QA
 EdPEx/TQA
 Ranking
 การประชุม
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
 รวม Link ประกันคุณภาพ
อื่นๆ


 แบบฟอร์ม

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์ม

ปีการศึกษา 2557

แบบประเมิน

แบบฟอร์มตารางคำนวณคะแนน

แบบฟอร์ม SAR และรายงานผล (update 6-8-58) ฟ ฟ

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปีการศึกษา 2557

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มการจัดทำแนวทางการพัฒนาตามข้อเสนอแน...

 

แบบฟอร์มจัดทำ SAR และรายงานผลการประเมิน...

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับตัวบ่งชี้...

 

แบบฟอร์ม Commit KPIs...

  • แบบฟอร์มการ commit KPIs ปี 2557-2561

 

แบบฟอร์มรายงานควบคุมภายใน...

 

แบบฟอร์มประเมินคุณภาพภายใน...

 

จำนวนผู้เข้าชม


ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557


Copyright 2011 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0 7428 2940, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 E-mail : psu-qao@group.psu.ac.th