เกี่ยวกับ QAO
 การประกันคุณภาพ
 เอกสารประกันคุณภาพ
 การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
 LEAN
 CUPT QA/AUN QA
 EdPEx/TQA
 Ranking
 การประชุม
โครงการ/กิจกรรม
ระบบสารสนเทศ
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
 รวม Link ประกันคุณภาพ
อื่นๆ


 ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสอบถามของแต่ละคณะ/หน่วยงาน

คณะ/หน่วยงาน
ตัวอย่าง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
การดำเนินงานด้านการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คณะวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนา แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักวิจัยและพัฒนา
กองแผนงาน
คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะรัฐศาสตร์
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ของผู้เข้ารับบริการ
คณะศิลปศาสตร์ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
สำนักงานประกันคุณภาพ
กองบริการการศึกษา แบบประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพการทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสำนักงานเลขานุการ  คณะวิทยาการจัดการ  ประจำปีการศึกษา 2553
กองอาคารสถานที่ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการ กองอาคารสถานที่ สำหรับปีการศึกษา 2553
กองกิจการนักศึกษา แบบประเมินผล ความพึงพอใจในการบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2553
กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี แบบประเมินการปฏิบัติงานของกองธุรการ วิทยาเขตปัตตานี
จำนวนผู้เข้าชม


ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557


Copyright 2011 สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0 7428 2940, 0 7428 2822 Fax. 0 7428 2822 E-mail : psu-qao@group.psu.ac.th